Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Úvod
Veľmi si vážime Vašu dôveru a ochrane Vašich osobných údajov pred neoprávneným nakladaním venujeme maximálnu pozornosť – využívame k tomu najvyššie bezpečnostné štandardy. Vaše objednávky, osobné údaje a dáta, ktoré zadávate pre uskutočnenie platby, sú chránené technickými bezpečnostnými systémami a ďalšími postupmi preverujúcimi príslušné oprávnenia. A to ako pri prenose údajov, tak pri ich ukladaní na naše servery. Naše ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov sú v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a so zákonom 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, obecného nariadenia o ochrane osobných údajov („GDPR“). Na našich stránkach sú osobné údaje (meno, adresa, e-mailová adresa, telefón).

1. Zisťovanie údajov

Osobné údaje sú na našich webových stránkach vyžadované iba v technicky nutnom rozsahu. Zistené údaje nie sú v žiadnom prípade predávané ani nie sú využívané iným komerčným spôsobom. Osobné údaje sú vyžadované v rámci procesu tvorenia objednávky, pri registrácii, ktorá umožňuje prístup k osobnému zákazníckemu kontu – Bellinda bonus programu, marketingovým účelom (ponuka noviniek, akčných ponúk, súťaže a pod.), reklamácie.

2. Využitie Vašich údajov
Pri spracovaní Vašich údajov máme vždy na zreteli nutnosť zaistiť ich ochranu v súlade so zákonnými ustanoveniami. Vždy, keď máte pri návšteve našich webových stránok možnosť zadať osobné údaje, prosíme Vás, aby ste si sami pre seba stanovili, ktoré údaje nám chcete poskytnúť. Políčka, ktoré sú označené ako povinné, je potrebné vyplniť, aby mohol byť Váš dotaz alebo Vaša objednávka spracovaná. Ďalšie údaje sú uvádzané dobrovoľne – sú využívané pri optimalizácii našej on-line ponuky, popr. na štatistické účely.

3. Komu môžu byť údaje poskytnuté
Osobné údaje našich zákazníkov môžu byť sprístupnené nasledujúcim subjektom:
- v prípade niektorých činností spolupracujeme s externými subjekty („spracovateľmi“), ktorí pre spoločnosť Bellinda Slovakia s.r.o. Vaše osobné údaje spracovávajú. Spracovatelia spracovávajú Vaše osobné údaje vždy na základe zvláštnej zmluvy,
- údaje môžu byť poskytnuté súdom, orgánom štátnej správy či orgánom činným v trestnom konaní v prípade, že takúto povinnosť ukladá zákon alebo je takéto poskytnutie nevyhnutné k plneniu povinnosti uloženej zákonom,
- so súhlasom zákazníka môžu byť osobné údaje poskytnuté aj ďalším subjektom.

3. Právo na informácie a na vyslovenie nesúhlasu

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Bellinda Slovakia s.r.o., so sídlom Kollárova 12, 902 01 Pezinok, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Bratislave I, v oddiele Sro a vložke číslo 25102/B, IČO: 31566669. Sme preto pripravený Vám kedykoľvek zodpovedať Vaše dotazy ohľadom spracovania Vašich osobných údajov. Máte právo sa vždy informovať o údajoch, ktoré sú u nás uložené o Vašej osobe, o ich pôvode a príjemcoch i o účele ich uloženia. Pokiaľ o tieto informácie o Vašich údajoch, ktoré sú u nás uložené, máte záujem, obráťte sa prosím písomne na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese contact@dimparis.com. Je rovnako našou povinnosťou dáta, ktoré sú u nás o Vašej osobe uložené, na Vašu žiadosť opraviť, zablokovať alebo vymazať. Spracovanie Vašich osobných údajov podlieha dozoru Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ak sa domnievate, že v rámci našej činnosti dochádza k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27).

Bellinda Slovakia, s.r.o.

Zásady ochrany súkromia zákazníkov a používania súborov cookie


Spoločnosť Bellinda Slovakia s.r.o. je spoločensky zodpovedným výrobcom a predajcom najpredávanejšieho základného každodenného oblečenia pod niektorými zo svetovo najväčších značiek oblečenia. V Európe Bellinda vlastní a prevádzkuje značky ako sú Bellinda, Playtex, Wonderbra, DIM, Nur Die / Nur Der.

V spoločnosti Bellinda si vážime našich zákazníkov (ďalej len „návštevník”, „vy”, „váš”) a uvedomujeme si dôležitosť ochrany súkromia a bezpečnosti vašich údajov. Tieto Zásady ochrany súkromia zákazníkov a používania súborov cookie (ďalej len „Zásady”) obsahujú prehľad postupov Bellinda a jej sesterských, dcérskych a pridružených spoločností týkajúcich sa zberu, použitia a poskytovania osobných údajov zákazníkov. Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré vás môžu identifikovať ako fyzickú osobu, ako napríklad vaše meno a kontaktné údaje.

Výraz „zákazník”, „váš” a „vy”, používaný v týchto Zásadách, sa vzťahuje na zákazníkov spoločnosti Bellinda a návštevníkov stránky. Tieto Zásady sa týkajú údajov získaných na tejto stránke. Ak ste poskytli svoje údaje prostredníctvom niektorej z našich amerických stránok, je potrebné sa oboznámiť s pravidlami ochrany súkromia na príslušnej stránke, keďže sa môžu riadiť inými podmienkami.

Tieto Zásady sa nevzťahujú na:
• našu podnikovú stránku Bellinda; alebo
• naše získavanie a použitie údajov v súvislosti s nákupmi uskutočnenými na našich maloobchodných predajných miestach; alebo
• tretie spoločnosti (vrátane, okrem iného, ich webových stránok, platforiem alebo aplikácií), ktoré nevlastníme alebo neovládame. Tieto stránky majú svoje vlastné zásady ochrany súkromia a podmienky, s ktorými je potrebné sa oboznámiť.

Spoločnosť Bellinda sa bude snažiť získať váš súhlas so zberom a použitím vašich osobných údajov, ak to vyžadujú príslušné zákony. Spoločnosť Bellinda berie ohľad na vaše rozhodnutia týkajúce sa zberu a použitia vašich osobných údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať , v súlade s príslušnými zákonnými povinnosťami, pričom tak môžete urobiť kliknutím na odkaz „odhlásiť" uvedený v správe alebo kontaktovaním spoločnosti Bellinda pomocou kontaktných údajov uvedených v týchto Zásadách.

Zhromažďovanie údajov

Spoločnosť Bellinda bude získavať údaje priamo od vás pri vašej návšteve našej webovej stránky alebo keď použijete naše ostatné online služby. Taktiež môžeme zhromažďovať údaje z ostatných komerčne dostupných zdrojov, ak to povoľujú príslušné zákony. Medzi príklady druhov údajov, ktoré môžeme od vás získavať, patria:
• Vaše meno
• Kontaktné údaje, ako napr. vaša emailová adresa, poštová adresa, telefónne alebo mobilné číslo
• IP adresa
Ak sa rozhodnete, že spoločnosti Bellinda svoje osobné údaje neposkytnete, pravdepodobne vám nebudeme môcť poskytnúť produkty alebo služby, ktoré požadujete alebo vás nebudeme môcť informovať o našich produktoch a ponukách spoločnosti Bellinda.

Použitie údajov
Údaje, ktoré nám poskytnete, aby sme vám mohli poskytovať požadované produkty alebo služby, používame na správu a zlepšenie našich webových stránok a služieb, ktoré vám ponúkame a vaše informovanie o ostatných produktoch alebo ponukách spoločnosti Bellinda alebo ponukách od našich starostlivo vybraných obchodných partnerov.

Poskytovanie vašich údajov
Spoločnosť Bellinda rešpektuje vaše súkromie a preto poskytuje vaše osobné údaje iba v obmedzenom počte situácií. Vaše údaje môžeme poskytnúť našim dôveryhodným tretím stranám, ktoré poskytujú služby v našom mene (napríklad splnenie objednávky alebo odosielanie informácií o produktoch alebo službách, ktoré vás môžu zaujímať). Vaše údaje môžeme tiež poskytnúť našim starostlivo vybraným obchodným partnerom, ak máme od vás na to súhlas a ak sa to od nás vyžaduje, štátnym orgánom na splnenie zákonnej povinnosti.

Ochrana vašich údajov

Spoločnosť Bellinda zaviedla administratívne, fyzické a technické opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou alebo neoprávneným použitím alebo úpravou. Vaše osobné údaje uchováme iba počas doby, ktorá je potrebná na splnenie účelu uvedeného pri zbere vašich údajov alebo podľa uvedeného v týchto Zásadách, ak príslušné zákony nepovoľujú alebo nevyžadujú dlhšie obdobie uchovania.

Vaše práva a ako nás môžete kontaktovať

V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi, máte právo prístupu, opravy a výmazu vašich údajov, ako aj právo namietať, z oprávnených dôvodov, spracovanie týchto údajov. Môžete si tiež vybrať ako s vami bude spoločnosť Bellinda komunikovať.

Súbory cookie a ostatné technológie

Spoločnosť Bellinda a naši tretí poskytovatelia služieb používajú rôzne technológie, ako napríklad súbory cookie alebo webové majáky (web beacons) na lepšie porozumenie používania našich stránok, prispôsobenie stránky vašej osobe a poskytovanie reklamy a online obsahu na mieru vašim záujmom. Súbory cookie môžete prijať alebo odmietnuť prostredníctvom nastavení svojho prehliadača. Používaním našich stránok nám poskytujete svoj súhlas k použitiu súborov cookie v súlade s týmito Zásadami. Ak nesúhlasíte, aby sme používali vaše súbory cookie, vykonajte vo svojom prehliadači príslušné nastavenia.

Zhromažďovanie údajov
V súlade s príslušnou legislatívou spoločnosť Bellinda zhromažďuje údaje o vás rôznym spôsobom, ako napríklad:
• keď kúpite produkt alebo sa registrujete do súťaže, propagácie alebo na príjem informačného letáka; alebo
• keď navštívite a používate stránky; alebo
• prostredníctvom tretích strán, ako sú naši obchodní partneri alebo z komerčne dostupných zdrojov
Zhromažďujeme iba údaje potrebné na splnenie účelov uvedených pri požadovaní údajov od vás. Ak sa rozhodnete neposkytnúť určité údaje, pravdepodobne vám nebudeme môcť poskytnúť produkty alebo služby, ktoré požadujete alebo vás nebudeme môcť informovať o našich produktoch a ponukách spoločnosti Bellinda.
V zmysle príslušnej legislatívy, môžu byť údaje, ktoré o vás spoločnosť Bellinda zhromažďuje, spojené na zlepšenie vašej užívateľskej skúsenosti a na zlepšenie našich produktov a služieb, ktoré vás môžu zaujímať.

Aké údaje poskytujete
Spoločnosť Bellinda zhromažďuje vaše údaje, keď navštívite stránku. Napríklad, môžete takéto údaje poskytovať, keď kúpite produkt, prihlásite sa k rôznym službám, ako napríklad emailová správa, pridáte hodnotenie alebo iný obsah vytvorený užívateľom, vytvoríte zoznam „Obľúbené položky“ alebo iný zoznam produktov, zúčastníte sa súťaže, odpoviete na prieskum alebo komunikujete so zákazníckym servisom.
Nižšie uvádzame príklady údajov, ktoré môžeme od vás priamo získavať:
• meno
• kontaktné údaje, ako je vaša emailová adresa, korešpondenčná adresa, telefónne alebo mobilné číslo
• dátum narodenia
• nahrávanie, keď telefonicky kontaktujete náš tím služieb zákazníkom
• prihlasovacie údaje do účtu na webovej stránke
• údaje o kreditnej karte alebo inom spôsobe platby pri nákupoch, ktoré urobíte na stránke

Pri priamom zhromažďovaní údajov od vás sú polia, ktoré sú povinné alebo voliteľné, jasne označené. Ak si neželáte poskytnúť údaje požadované v povinných poliach, nebudeme môcť spracovať vašu požiadavku alebo objednávku.

Údaje získavané pri vašej návšteve webových stránok spoločnosti Bellinda alebo pri použití našich iných online služieb
Spoločnosť Bellinda a poskytovatelia služieb konajúci v našom mene používajú súbory cookie, webové majáky (beacons), súbory Flash cookie (tiež známe ako lokálne objekty) a technológie cookie (spolu ďalej len „súbory cookie”) na získavanie a ukladanie určitého druhu údajov vždy, keď si prehliadate naše reklamy alebo keď používate našu stránku. Medzi tieto údaje môžu patriť podstránky, ktoré navštívite na našej stránke, webovú adresu, z ktorej ste prišli, typ prehliadača / zariadenia / hardvéru, ktorý používate, údaje o nákupe a procese platby, vyhľadávané výrazy a geografické umiestnenie v mobilnej sieti, ako aj emailové správy od spoločnosti Bellinda, ktoré otvoríte.

Informácie získavané z iných zdrojov
V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi môže spoločnosť Bellinda získavať informácie o vás z ďalších zdrojov, ako sú naši obchodní partneri a prostredníctvom komerčne dostupných zdrojov. Medzi príklady informácií, ktoré môžeme získavať z iných zdrojov patria vaše meno, kontaktné údaje, ako napríklad vaša emailová adresa alebo korešpondenčná adresa, váš dátum narodenia, spotrebiteľské a trhové prieskumné údaje, vrátane nákupného správania a akékoľvek verejne dostupné údaje alebo činnosti, ako sú blogy, videá, príspevky na internete a iný obsah vytvorený užívateľom.
Informácie získavame aj od tretích strán. Napríklad, časti stránky môžu obsahovať prvky alebo nástroje z rôznych platforiem sociálnych sietí, ako napríklad Facebook, Google Plus, Twitter, Pinterest, Instagram, Tumblr a YouTube (ďalej samostatne ako „platforma sociálnej siete") a môžeme vám umožniť zaregistrovať sa alebo prihlásiť sa na stránku prostredníctvom platformy sociálnej siete. Tieto funkcie používajú súbory cookie na zhromažďovanie informácií o vašej IP adrese a podstránkach na našej stránke, ktoré ste navštívili. Vaše interakcie s týmito prvkami sa riadia podmienkami používania a zásadami ochrany súkromia spoločností, ktoré ich poskytujú.

Použitie vašich údajov
Spoločnosť Bellinda používa informácie, ktoré o vás a o vašom používaní našej stránky získa, na rôzne účely súvisiace s našou obchodnou činnosťou a ako je uvedené ďalej v týchto Zásadách, pričom môžeme spájať údaje o vás získané online, v našich predajniach, prostredníctvom mobilných aplikácií a od zdrojov tretích strán. Nižšie uvádzame príklady použitia vašich údajov:

Obchodná komunikácia: Na komunikáciu s vami z obchodných dôvodov, s vašim súhlasom alebo v rozsahu povolenia podľa príslušných zákonov:
• odpovedanie na požiadavky zákazníkov (napríklad, vrátane spracovania objednávky s platbou za produkty, ktoré ste zakúpili priamo od nás; na prihlásenie do súťaže; odoslanie hodnotenia, fotografie, komentára, otázky alebo iné sociálne aktivity na našich webových stránkach; prijatie informácií o produktoch alebo katalógov prostredníctvom pošty; alebo na prihlásenie sa do nášho emailového programu);
• pozvanie zákazníkov na účasť v prieskume trhu;
• poskytnutie všetkých potrebných oznámení našim návštevníkom a upozorňovanie ich na aktualizácie stránky;
• posielanie emailových ponúk, oznámení alebo informačných letákov na vašu emailovú adresu (tieto emailové správy môžu prísť od kohokoľvek v spoločnosti Bellinda, vrátane sesterských spoločností);
• odosielanie ponúk, oznámení alebo informačných letákov prostredníctvom pošty na adresu, ktorú ste sa rozhodli poskytnúť;
• kontaktovanie zákazníkov (buď prostredníctvom bežného hlasového hovoru alebo SMS alebo textovej správy) na pevnom alebo mobilnom telefónnom čísle, ktoré ste nám dali, na poskytovanie informácií o našich produktoch, špeciálnych ponukách alebo propagáciách;
• kontaktovanie zákazníkov prostredníctvom telefónneho čísla, ktoré ste poskytli, na dokončenie transakcie začatej u nás;
• registrácia účtu užívateľa na stránke a prihlásenie pomocou svojich údajov z platformy sociálnej siete;
• poskytnutie aplikácií alebo interaktívnych prvkov stránky, ako napríklad recenzie produktov alebo marketingové správy a iné informácie týkajúce sa našich produktov, služieb a propagácií;
• správa propagácií, prieskumov a cieľových skupín; a
• poskytovanie lokalizovaných služieb, vrátane výsledkov vyhľadávania a iného prispôsobeného obsahu, prostredníctvom použitia údajov o polohe získaných z vášho mobilného zariadenia.
• zasielanie reklamných správ, ktoré sú špeciálne prispôsobené vašim záujmom

Sledovanie zdrojov: Na sledovanie používania zariadení a zdrojov spoločnosti Bellinda a zabezpečenie priestorov, majetku a údajov spoločnosti Bellinda:
• porozumenie tomu, ako používate stránku na účely vlastného prieskumu a na zlepšenie našich produktových správ pre vás;
• zlepšenie obsahu, vzhľadu a použiteľnosti stránky; a
• sledovanie v rámci ochrany pred krádežou a podvodom.
Súlad so zákonnými a regulačnými predpismi: Kontrola dodržiavania súladu s predpismi, hodnotenia internej kontroly a auditu (vykonávané spoločnosťou Bellinda a poskytovateľmi externej služby auditu) a v rozsahu povolenom v týchto Zásadách a podľa príslušných zákonov, poskytovanie podpory orgánom činným v trestnom konaní.

Ako poskytujeme vaše údaje
Spoločnosť Bellinda rešpektuje vaše súkromie a preto poskytuje vaše osobné údaje iba v obmedzenom počte situácií.

V rámci spoločnosti Bellinda
Môžeme poskytnúť vaše osobné údaje spoločnosti Bellinda na marketingové a iné administratívne účely, v súlade s príslušnými zákonmi. Ak si neželáte prijímať marketingové informácie od spoločnosti Bellinda, môžete použiť odkaz na odhlásenie v každej emailovej správe, ktorú vám pošleme alebo nás kontaktujte pomocou nižšie uvedených údajov.

S našimi poskytovateľmi služieb, ktorí sú treťou stranou
Ako globálna organizácia sa spoločnosť Bellinda pri vykonávaní rôznych obchodných činností v našom mene spolieha na poskytovateľov služieb, ktorí sú treťou stranou. Pri poskytovaní vašich osobných údajov poskytovateľom služieb, ktorí sú treťou stranou, im poskytujeme iba informácie, ktoré potrebujú na vykonanie služieb, ktoré požadujeme a vyžadujeme od nich, aby tieto informácie chránili a nepoužili na žiadny iný účel. Môžeme, napríklad, využiť poskytovateľov služieb na nasledovné účely:
• splnenie vašich požiadaviek na produkty vrátane správy procesu platby a odoslania
• správa propagácií a súťaží
• hostingové služby pre naše stránky a doručovanie našich emailových a iných správ
• analýza našich údajov, niekedy spolu s údajmi z iných zdrojov, na posielanie správ zákazníkom
• vykonávanie trhového prieskumu a analýzy údajov na zlepšenie našich produktov, služieb a stránok • nákup alebo správa reklamného priestoru na iných webových stránkach alebo aplikáciách alebo prostredníctvom reklamného obsahu (ako napríklad text, obrázky, animácie, videá atď.) zobrazeného na týchto stránkach alebo aplikáciách, na podporu našej obchodnej činnosti alebo aktuálnu propagáciu. Títo poskytovatelia reklamných služieb môžu používať súbory cookie na zber neidentifikovateľných informácií o vašich návštevách stránky. Takéto neidentifikovateľné informácie nezahŕňajú vaše meno, adresu, mailovú adresu alebo iné informácie, ktoré vás môžu priamo identifikovať; avšak v niektorých prípadoch môžu zahŕňať vašu IP adresu. Okrem informácií o vašich návštevách stránky, môžu naši poskytovatelia služieb taktiež používať informácie od nás o vašich návštevách iných webových stránok na zacielenie reklám na produkty a služby.

V prípade, ak spoločnosť Bellinda alebo niektorá jej sesterská spoločnosť budú úplne alebo čiastočne prevzaté tretím subjektom, vaše informácie môžu byť zahrnuté v prevádzanom majetku. S ohľadom na nižšie uvedené výnimky, spoločnosť Bellinda nepredáva, neprenajíma ani neposkytuje osobné údaje zhromaždené na stránke žiadnej tretej strane.

S našimi starostlivo vybranými obchodnými partnermi
Spoločnosť Bellinda často spolupracuje so starostlivo vybranými obchodnými partnermi pri ponúkaní spoločných propagácií alebo produktov, ktoré by vás mohli zaujímať. Ak to povoľujú príslušné zákony, spojíme naše údaje o vás s našimi obchodnými partnermi, aby sme vám mohli posielať propagačné správy. Pri týchto programoch vždy jasne uvedieme, že získané údaje o vás poskytneme našim starostlivo vybraným obchodným partnerom a vyžiadame si váš súhlas, v zmysle požiadaviek príslušných zákonov. Ak si neželáte prijímať tieto spoločné správy, môžete sa odhlásiť pomocou pokynov uvedených v takejto správe alebo v týchto Zásadách.

Iné situácie, v ktorých môžu byť vaše údaje poskytnuté
Môžeme poskytnúť vaše osobné údaje, ak sme presvedčení, že je to nevyhnutné na ochranu a obranu práv a majetku spoločnosti Bellinda vrátane uplatňovania našich obchodných podmienok alebo ak to od nás vyžaduje zákon a/alebo štátny orgán. Môžeme poskytovať súhrnné alebo anonymné údaje, ktoré vás neidentifikujú, na obchodné účely spoločnosti Bellinda. Napríklad, môžeme poskytnúť počet návštevníkov našich webových stránok. Môžeme tiež poskytnúť súhrnné alebo anonymné údaje našim obchodným partnerom na ich vlastné obchodné účely, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Obsah vytvorený užívateľmi
Niektoré stránky spoločnosti Bellinda umožňujú užívateľom odosielať svoj vlastný obsah alebo sa zúčastňovať na blogoch atď. Akékoľvek informácie, ktoré odošlete alebo obsah vytvorený užívateľom na webových stránkach spoločnosti Bellinda sa stanú verejne dostupnými informáciami. Odporúčame venovať zvýšenú pozornosť rozhodovaniu o zverejnení akýchkoľvek informácií v takýchto príspevkoch alebo správach. Spoločnosť Bellinda nemôže zabrániť ostatným osobám používať tieto informácie spôsobom, ktorý môže byť v rozpore s týmito Zásadami, zákonom alebo vašim osobným súkromím a bezpečnosťou. Spoločnosť Bellinda nezodpovedá za dôsledky takýchto príspevkov.

Prenos informácií
Keďže sme globálna organizácia, vaše údaje môžu byť prenášané v rámci organizácie Bellinda, umiestnenej v krajine inej ako je tá, v ktorej žijete alebo našim dôveryhodným tretím stranám so sídlom v iných krajinách tak, aby mohli spracovať vaše údaje v našom mene. Uvedené môže zahŕňať prenos údajov do Spojených štátov. Používaním tejto webovej stránky alebo poskytovaním údajov spoločnosti Bellinda súhlasíte s prenosom týchto údajov v zmysle podmienok týchto Zásad a v súlade s príslušným zákonom o ochrane údajov. Spoločnosť Bellinda bude dodržiavať všetky príslušné zákony upravujúce ochranu údajov pri prenose vašich údajov do inej krajiny, pričom zaviedla postupy na ochranu vašich údajov v súlade s týmito Zásadami a príslušnými zákonmi, bez ohľadu na to, kam sú vaše údaje prenášané.

Ochrana vašich údajov
Spoločnosť Bellinda zaviedla administratívne, fyzické a technické opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou alebo neoprávneným použitím alebo úpravou. Vaše údaje sú uchovávané v zabezpečenom prostredí a prístup k vašim údajom je obmedzený na zabránenie neoprávnenému prístupu, úprave alebo zneužitiu a je povolený iba tým zamestnancom alebo tretím stranám pracujúcim v našom mene, ktorí potrebujú tieto údaje poznať na vykonávanie svojej činnosti.

Spoločnosť Bellinda uchová vaše údaje na obdobie nevyhnutné na splnenie účelu uvedeného v týchto Zásadách, ak zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania.

Vaše práva a ako nás môžete kontaktovať
Spoločnosť Bellinda rešpektuje vaše právo vybrať si, ako vás môžeme kontaktovať. Ak si neželáte prijímať informácie od spoločnosti Bellinda, môžete použiť postup na odhlásenie v každej správe, ktorú vám pošleme. Spoločnosť Bellinda uzná vašu požiadavku na nezasielanie našich reklamných správ, v súlade s vaším pokynom na odhlásenie. Môžeme však pokračovať v zasielaní správ súvisiacich so službou, ako napríklad emailové správy potvrdzujúce nákupy prostredníctvom našich webových stránok. Môžeme tiež, napríklad, uchovávať vaše údaje na účely vedenia záznamov, aby sme sa uistili, že splníme vašu požiadavku neposielať vám žiadny konkrétny typ správ.
V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi, máte právo prístupu, opravy a výmazu vašich údajov, ako aj právo namietať, z oprávnených dôvodov, spracovanie týchto údajov.
Na uplatnenie týchto práv napíšte sem: Bellinda Slovakia s.r.o., so sídlom Kollárova 12, 902 01 Pezinok, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Bratislave I, v oddiele Sro a vložke číslo 25102/B, IČO: 31566669.

Súbory cookie a iné technológie
Spoločnosť Bellinda používa súbory cookie a iné online technológie na podporu svojich webových stránok a online služieb a na podporu získavania údajov. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré dokážu jednoznačne identifikovať vaše zariadenie (napr. počítač, tablet, smartfón), ale môžu obsahovať aj iné informácie.
Používaním našich stránok nám poskytujete svoj súhlas k použitiu súborov cookie v súlade s týmito Zásadami. Naše súbory cookie sú používané na účely uvedené v týchto Zásadách, podľa vašich rozhodnutí vykonaných prostredníctvom nastavení vášho prehliadača, ktoré môžete kedykoľvek zmeniť. Ak nesúhlasíte s tým, aby sme používali súbory cookie, urobte príslušné nastavenia vášho prehliadača. Ak zablokujete súbory cookie, ktoré používame, pravdepodobne dôjde k ovplyvneniu vašej užívateľskej skúsenosti pri používaní webovej stránky.
Súbory cookie používame na prispôsobenie ponúk a reklám, ktoré vidíte, na základe údajov súvisiacich s navigáciou vášho zariadenia na našej stránke alebo v rámci stránok alebo služieb zverejnených tretími stranami, na ktorých používame súbory cookie. Ak ste predtým súhlasili s poskytnutím svojich osobných údajov spoločnosti Bellinda, môžeme, v závislosti od vašich rozhodnutí, spojiť navigačné údaje na vašom zariadení a spracovať naše súbory cookie s vašimi osobnými údajmi, napríklad, na zasielanie prispôsobených reklamných správ, ktoré sú osobitne cielené a ktoré by vás mohli osobne zaujímať. Kedykoľvek môžete požiadať o nezasielanie reklamy prispôsobenej navigačným údajom z vášho zariadenia, a to kontaktovaním nás priamo a bezplatne alebo použitím odkazu na odhlásenie uvedeného v každej emailovej správe, ktorú dostanete.

 Naše súbory cookie

Keď navštívite našu stránku, budeme, v závislosti od volieb, ktoré ste urobili v nastaveniach svojho prehliadača, inštalovať súbory cookie na vaše zariadenia, ktoré nám umožnia rozpoznať prehliadač na vašom zariadení počas trvania relácie súborov cookie. Naše súbory cookie sa počas vašej návštevy na našej stránke používajú na nasledovné účely:
• zostavovania štatistiky, ako napríklad návštevnosť a použitie rôznych prvkov našich stránok (vrátane navštívených sekcií, obsahu a podstránok), na zvýšenie použiteľnosti našich služieb
• prispôsobenia rozloženia našej webovej stránky a zobraziť nastavenia (napríklad jazyk, rozlíšenie, operačný systém) vášho zariadenia pri vašej návšteve našej stránky, v závislosti od hardvéru a softvéru vášho zariadenia.
• ukladania informácií, ktoré ste poskytli prostredníctvom našich webových formulárov (napríklad pri registrácii účtu) alebo o produktoch, službách alebo informáciách, ktoré ste vybrali na našej webovej stránke (napríklad obsah vášho nákupného košíka)
• umožnenia vám prístupu do obmedzených alebo súkromných častí na našej stránke, ako napríklad váš účet, prostredníctvom identifikátorov alebo údajov, ktoré ste predtým poskytli
• zavedenia bezpečnostných opatrení, ako je napríklad výzva na opätovné prihlásenie ku obsahu alebo do služby po tom, ako ste boli po určitom čase odhlásení.

Súbory cookie tretích strán

Okrem súborov cookie spoločnosti Bellinda pri vašej návšteve našej stránky môžu nastavovať súbory cookie na vašom zariadení aj tretie strany. Je to z dôvodu, že poskytujú spoločnosti Bellinda služby, ako napríklad analýza alebo údržba alebo z dôvodu, že naša stránka obsahuje obsah alebo reklamu od týchto tretích strán. Vydanie a používanie súborov cookie tretími stranami podlieha pravidlám ochrany súkromia týchto tretích strán. Budeme vás informovať o účele súborov cookie, ktorý je nám známy, aby ste mohli urobiť informované rozhodnutie o súboroch cookie. Súbory cookie vydané tretími stranami im počas relácie súborov cookie umožnia získavať údaje na nasledovné účely:
• počítanie opakovaní zobrazenia reklamného obsahu a jeho poskytnutia v našom reklamnom priestore
• identifikácia zobrazených reklám a počet kliknutí na každú reklamu užívateľmi na výpočet štatistík
• rozpoznanie vášho zariadenia pri následnom prehliadaní inej stránky alebo služby, na ktorých títo zadávatelia reklamy alebo tretie strany tiež používajú tieto súbory cookie a podľa potreby prispôsobiť tieto stránky a služby tretích strán alebo reklamy, ktoré zobrazujú.

Reklama orientovaná na záujmy
Reklama orientovaná na záujmy využíva informácie o vás na poskytovanie relevantnej, cielenej reklamy, ktorá vás bude pravdepodobne zaujímať. Kliknite sem pre ďalšie informácie o reklame orientovanej na záujmy. Tieto reklamné správy sa zobrazia na stránke spoločnosti Bellinda alebo na inom mieste na internete. Môžete obmedziť vaše prijímanie reklám orientovaných na záujmy na webových stránkach alebo v mobilných aplikáciách prostredníctvom:
• vymazania a zablokovania súborov cookie vo svojom prehliadači (-och)
• odhlásenia sa od prijímania reklamy orientovanej na záujmy na webových stránkach od spoločností, ktoré sú členmi Aliancie digitálnej reklamy (http://www.aboutads.info/choices/#completed) alebo iniciatívy Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/).

Niektoré operačné systémy mobilných zariadení vám umožnia obmedziť používanie informácií na poskytovanie reklamy orientovanej na záujmy v mobilných aplikáciách. Môžete skontrolovať nastavenia na vašom zariadení týkajúce sa tejto možnosti, ktoré sú dostupné v rámci operačného systému vášho zariadenia. Upozornenie: ak si zvolíte odhlásenie od reklamy orientovanej na záujmy spoločnosti Bellinda, môžete naďalej vidieť alebo prijímať online reklamu od nás, ale takáto reklama už nemusí byť pre vás relevantná.

Ako môžete spravovať súbory cookie
Existuje niekoľko možností, ako môžete spravovať súbory cookie na vašom zariadení. Kedykoľvek môžete zmeniť nastavenia vášho prehliadača na vašom zariadení, ktoré pravdepodobne zmenia podmienky prístupu k určitým službám vyžadujúcim použitie súborov cookie. Kedykoľvek môžete vyjadriť a zmeniť svoje rozhodnutie týkajúce sa súborov cookie prostredníctvom nižšie uvedených možností.

Súhlas so súbormi cookie
Ukladanie súborov cookie na zariadení závisí od voľby užívateľa a prehliadača na zariadení, ktorý používa na vykonanie svojej voľby. Ak na svojom zariadení povolíte súbory cookie, môžu byť ukladané na vaše zariadenie, integrované do stránok, ktoré prezeráte a môžu byť dočasne ukladané vo vyhradenom priestore na vašom zariadení. Tieto súbory cookie bude môcť prečítať iba ich vydavateľ.

Odmietnutie súborov cookie
Ak na svojom zariadení odmietnete súbory cookie alebo ak vymažete skôr uložené súbory cookie, pravdepodobne nebudete môcť využívať výhody množstva funkcií, ktoré vyžadujú súbory cookie na navigáciu v niektorých častiach našej stránky, ako napríklad predvolený jazyk, ktorý ste požadovali alebo krajinu, z ktorej sa vaše zariadenie pripája na internet. Nenesieme zodpovednosť za dôsledky spojené so zhoršenou prevádzkou našich služieb z dôvodu nemožnosti zaznamenávania alebo čítania súborov cookie potrebných na prevádzku, ktoré ste odmietli alebo vymazali.
Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby súbory cookie boli ukladané na vašom zariadení alebo boli odmietané systematicky alebo ich vydavateľom. Prehliadač si môžete nastaviť aj tak, že budete musieť prijať alebo odmietnuť súbory cookie pred ich pravdepodobným uložením na vašom zariadení.
Každý prehliadač je iný a vaša možnosť spravovať súbory cookie je často uvedená v nápovede prehliadača. Ako pomôcku pre vás nižšie uvádzame návod. Upozorňujeme, že tento postup nezabráni v zobrazovaní reklám na vašom zariadení. Dosiahnete iba zablokovanie technológií, ktoré umožňujú prispôsobiť reklamy vašej navigácii a vašim záujmom.

Prehliadač / Ako vykonať svoju voľbu
Internet Explorer TM
• Vyberte položku menu „Nástroje" (ďalej len „Nástroje"), potom vyberte „Možnosti siete internet" (ďalej len „Možnosti siete internet").
• Kliknite na kartu „Súkromie" (ďalej len „Súkromie") • Vyberte požadovanú úroveň pomocou ukazovateľa alebo kliknite na tlačidlo „Pokročilý" na prispôsobenie správy súborov cookie.

Firefox TM

• Vyberte „Nástroje"> „Nastavenia", potom položku menu „Možnosti"
• Kliknite na „Súkromie"
• V položke „Uchovať do", vyberte „Použiť vlastné nastavenia pre históriu".
• Nastavte režim správy súborov cookie podľa potreby

Safari TM
• V hornom menu vyberte položku „Upraviť"
• V rozbaľovacej ponuke vyberte „Nastavenia..." • Vyberte ikonu „Bezpečnosť"
• Uistite sa, že pri možnosti „Prijímať súbory cookie" je vybraná položka „Vždy alebo Iba zo stránok na ktoré prechádzate" na povolenie súborov cookie

Chrome TM
• Vyberte položku menu „Možnosti" > „Pokročilé možnosti"
• Kliknite na „Nastavenia obsahu" v časti „Súkromie"
• Sekcia „Súbory cookie"

Opera TM
• Vyberte menu „Súbor"> „Nastavenia"
• Súkromie
 
Naše stránky používajú tiež Google Analytics na lepšie porozumenie vašej interakcie s našou stránkou. Na odhlásenie z Google Analytics navštívte: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en
Taktiež vám odporúčame prezrieť nasledovné stránky pre podrobnejší návod týkajúci sa možností správy nastavení vášho prehliadača:
http://www.civicuk.com/cookie-law/browser-settings
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
http://www.aboutcookies.org/DEFAULT.ASPX?page=1

Ak vaše zariadenie používa viacero ľudí alebo ak vaše zariadenie má niekoľko prehliadačov, nemôžeme zabezpečiť, aby služby a reklamy pre vaše zariadenie zodpovedali vášmu používaniu tohto zariadenia a nie iného užívateľa tohto zariadenia. Pri používaní vášho zariadenia s inými ľuďmi je vašou zodpovednosťou nastaviť si svoje voľby týkajúce sa súborov cookie prostredníctvom nastavení vášho prehliadača.

Ďalšie technológie

Okrem súborov cookie môžeme používať ďalšie technológie, napríklad webové majáky a JavaScript, na umožnenie funkčnosti prvkov na našej stránke. Naše stránky môžu tiež obsahovať doplnky sociálnych sietí alebo iných tretích strán, napríklad tlačidlo Facebook „Páči sa mi”, v zmysle príslušných zákonov.
Na základe vášho súhlasu alebo v zmysle príslušných zákonov môžu tieto doplnky posielať informácie subjektu, ktorý doplnok poskytuje, a to aj v prípade, že na doplnok nekliknete. Druh údajov, ktoré môžu byť prenášané, zahŕňa vašu IP adresu, informácie o vašom prehliadači a zariadení a adresu podstránky, ktorú na našej stránke navštívite.
Klikanie, používanie alebo nahrávanie doplnkov môžu tiež umožniť umiestnenie, čítanie a prenášanie súborov cookie na vašom zariadení. Tieto súbory cookie môžu obsahovať jedinečný identifikátor sociálnej siete alebo tretej strany, ktorý vám pridelia. Nahrávanie, funkčnosť a používanie doplnkov sa riadia pravidlami ochrany súkromia a podmienkami subjektu, ktorý doplnok poskytol.

Zmeny týchto Zásad 
Sme oprávnení aktualizovať tieto Zásady ochrany súkromia zverejnením aktualizovanej verzie na našich webových stránkach. O všetkých zásadných zmenách vás vopred upozorníme, avšak odporúčame vám pravidelne navštevovať túto stránku, aby ste boli informovaní o tom, ako môžeme používať vaše údaje. 

Posledná aktualizácia: Máj 2022